bg policy

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ระบบท้องถิ่นดิจิทัล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เรียกว่า “สพร.” ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ดำเนินการ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนี้
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
- ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐสนับสนุนขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘ เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
- ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 เพื่อให้การบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- ผู้ให้บริการได้รับความยินยอมจากท่าน (Consent)
2. ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด
2.1 เพื่อการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการบางอย่าง ซึ่งรวมถึงกรณีการยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ และการแสดงข้อมูลความคิดเห็นในกรณีที่มีการระบุตัวผู้แสดงความคิดเห็นได้
2.2 เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การได้รับบริการของท่าน โดยผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจพฤติกรรมและแนวคิดของผู้ใช้บริการผ่านพฤติกรรม วิธีการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และแบบสอบถามต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็น ความสะดวกในการใช้เว็ปไซต์ของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 4
2.3 เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
2.4 เพื่อการวิเคราะห์และการทำโปรไฟล์ โดยผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงบริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
2.5 เพื่อการติดต่อกับท่าน โดยผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อกับท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็น หรือการปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ท่านแจ้งไว้กับผู้ให้บริการ
วัตถุประสงค์ ฐานกฎหมาย
2.1 เพื่อการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ ในบางกรณีผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการบางอย่าง ซึ่งรวมถึงกรณีการยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ และการแสดงข้อมูลความคิดเห็นในกรณีที่มีการระบุตัวผู้แสดงความคิดเห็นได้ ฐานความยินยอม
2.2 เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การได้รับบริการของท่าน โดยผู้ให้บริการจะทำความเข้าใจพฤติกรรมและแนวคิดของผู้ใช้บริการผ่านพฤติกรรม วิธีการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และแบบสอบถามต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็น ความสะดวกในการใช้เว็ปไซต์ของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
2.3 เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ฐานความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐ
2.4 เพื่อการวิเคราะห์และการทำโปรไฟล์ โดยผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติและเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงบริการ แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ฐานความยินยอม
2.5 เพื่อการติดต่อกับท่าน โดยผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อกับท่าน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปิดรับฟังความคิดเห็น หรือการปรับปรุงการบริการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่ท่านแจ้งไว้กับผู้ให้บริการ ฐานความยินยอม
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2 ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. การเก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านการสมัครสมาชิก การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อมูลกับระบบ เช่น การรับเรื่องร้องเรียน
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจ หรือหลักการที่ถูกนำมารับฟังความคิดเห็น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแสดงความคิดเห็น
2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ให้บริการรวมถึง
  • IP address ของคุณและรายละเอียดของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้
  • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้
  • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
  • เราใช้ซอฟต์แวร์ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ระบบของเราซึ่งรวมถึง IP address ข้อมูลจะไม่ระบุตัวตนก่อนที่จะใช้สำหรับการประมวลผลการวิเคราะห์
 • Google Analytics ประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับ:
  • ระยะเวลาที่คุณใช้ในแต่ละหน้า เว็บไซต์ของเรา
  • คุณมาที่เว็บไซต์ได้อย่างไร
  • สิ่งที่คุณคลิกในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • เราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่าน Google Analytics (เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของคุณ)
  • เราจะไม่ระบุตัวคุณผ่านข้อมูลการวิเคราะห์และเราจะไม่รวมข้อมูลการวิเคราะห์กับชุดข้อมูลอื่นในลักษณะที่ระบุว่าคุณเป็นใคร
  • เราทดสอบและตรวจสอบการควบคุมการป้องกันข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและตรวจพบจุดอ่อนใด ๆ
3. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งอาจรวมถึงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้เกี่ยวข้องในระบบจดแจ้งผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรง โดยผู้ให้บริการจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนโดยผ่านทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นๆ
4. อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในบางกรณี
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ความคิดเห็นทางการเมือง และพฤติกรรมทางเพศ
3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งานระบบภายในให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์การได้รับบริการ
3. เพื่อการรักษาความปลอดภัย
4. เพื่อการวิเคราะห์และการทำโปรไฟล์
5. เพื่อการติดต่อกับท่าน
6. เพื่อการให้บริการอื่นแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้ระบบราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจ หรือหลักการที่ถูกนำมารับฟังความคิดเห็น
 • ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการแสดงความคิดเห็น
 • ข้อมูลจาก Google Analytics หรือซอฟต์แวร์อื่นประเภทเดียวกัน
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ผู้ให้บริการอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล ดังต่อไปนี้
 • หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการ เช่น การส่ง SMS การส่งอีเมล เป็นต้น
 • หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบจดแจ้งหรือหากท่านลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองในระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสาหรับองค์กร
 • ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบ Digital ID ซึ่งการเข้าถึงจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการร้องขอจากผู้มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
5. สิทธิตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • 5.1
  สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
  • หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่ผู้ให้บริการ เช่น การส่ง SMS การส่งอีเมล เป็นต้น
  • หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้ให้บริการ โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการลงทะเบียนในระบบจดแจ้งหรือหากท่านลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองในระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสาหรับองค์กร
  • ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในระบบ Digital ID ซึ่งการเข้าถึงจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการร้องขอจากผู้มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น
 • 5.2
  สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  • ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้ผู้ให้บริการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
 • 5.3
  สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)
  • ในกรณีที่ทางผู้ให้บริการได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านมีสิทธิดังนี้
 • 5.4
  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  • ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • 5.5
  สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้ผู้ให้บริการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้
 • 5.6
  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้ผู้ให้บริการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • 5.7
  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
  • ท่านมีสิทธิในการขอให้ผู้ให้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ได้ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
  • ในกรณีที่ท่านขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตนท่านเพิ่มเติม ผู้ให้บริการจะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดี ในบางกรณีการใช้สิทธิของท่านอาจถูกจำกัด หรืออาจถูกปฏิเสธการใช้สิทธิได้ ทั้งนี้เท่าที่เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ไม่มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศไม่ว่าในกรณีใดๆ
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้บริการจะทำการ
 • ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
 • ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล รวมถึงรักษาความถูกต้องของข้อมูล ท่านจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้กับบุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปันหรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัวหรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของท่าน โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ ขอให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานระบบว่า ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีช่องโหว่ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ประกอบกับอาจมีบุคคลภายนอกที่พยายามดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของผู้ใช้งานระบบหรือของ ผู้ให้บริการ อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง
อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของผู้ให้บริการ
9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน DGA Contact Center ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-612-6060 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ contact@dga.or.th
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผู้ใช้งานระบบนั้นได้
10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ให้บริการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของระบบท้องถิ่นดิจิทัลเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยผู้ให้บริการขอรับรองว่าจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ ผู้ให้บริการอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร หรือผ่านทางผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของผู้ใช้งานระบบ โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการ
ในการเข้าใช้บริการระบบท้องถิ่นดิจิทัลของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ หากผู้ใช้งานระบบไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศนี้ โปรดหยุดการใช้งาน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในฉบับนี้ และท่านยังคงใช้งานภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในเว็บไซต์หรือระบบท้องถิ่นดิจิทัลแล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
12. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
 • 12.1.
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  ชื่อ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  สถานที่ติดต่อ: 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 17 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 0-2612-6060, e-mail : contact@dga.or.th
 • 12.2
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  ชื่อ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  สถานที่ติดต่อ : ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2612-6060