แจ้งคำร้อง/ร้องเรียน

 • 1

  รายละเอียดคำร้อง

 • 2

  สถานที่ดำเนินการ

 • 3

  เอกสารประกอบ

 • 4

  ตรวจสอบ

 • 5

  สำเร็จ

 • รายละเอียดคำร้อง/ร้องเรียน

  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้แจ้ง และความสะดวก
  ในการติดตามเรื่อง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  เรื่องที่ต้องการร้องเรียน

  ข้อมูลผู้ร้องเรียน

 • สถานที่ให้ดำเนินการ (ถ้ามี)

  กรุณากรอกที่ตั้งและระบุพิกัดของสถานที่
  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

  ที่ตั้ง

  พิกัดสถานที่

  ลากหมุดเพื่อกำหนดพิกัด (กรณีจำเป็นต้องระบุจุดที่ตั้ง)
  ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน
 • เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

  แนบเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ โดยสามารถ
  แนบไฟล์ประเภทต่างๆ ได้แก่ jpg, jpeg, png, mp4, mp3,
  pdf, ppt, xls และ xlsx ซึ่งขนาดของ
  แต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB
  ลากไฟล์ที่ต้องการมาวางที่นี่ หรือ คลิกที่นี่เพื่อเลือกไฟล์
 • ตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งเรื่อง

  หากข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณสามารถ
  ย้อนกลับไปแก้ไขได้ในขั้นตอนก่อนหน้า
  เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  แก้ไข
  ประเภทคำร้อง
  -
  กองที่รับผิดชอบ
  -
  หัวข้อเรื่อง
  -
  รายละเอียด
  -
  ข้อมูลผู้ร้องเรียน
  แก้ไข
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
  -
  หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  -
  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เช่น 090 123 4567)
  -
  อีเมล (เช่น john@mail.com)
  -
  ที่ตั้ง
  แก้ไข
  บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/อาคาร
  -
  ซอย
  -
  หมูที่
  -
  ถนน
  -
  จังหวัด
  -
  เขต/อำเภอ
  -
  แขวง/ตำบล
  -
  รหัสไปรษณีย์
  -
  พิกัดสถานที่
  แก้ไข
  ชื่อสถานที่
  -
  ละติจูด
  -
  ลองจิจูด
  -
  -
  รายการเอกสารแนบ
  แก้ไข
  -
 • ทำรายการสำเร็จ

  ส่งคำร้อง/ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
  ทำรายการเรียบร้อยแล้ว คำร้องกำลังดำเนิน การส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับการแจ้งเตือนทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล